Δωρεές-Γονικές παροχές στην Ελλάδα

Η διαχείριση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, όπου η γονική παροχή περιλαμβάνει ακίνητη περιουσία, εφαρμόζεται μέσω της εκτέλεσης μιας συμβολαιογραφικής πράξης από αμφότερους τον γονέα- πάροχο και το τέκνο-λήπτη και των μεταγενέστερων εγγραφών αυτής στα αρχεία των κατά τόπο αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή/ και Κτηματολογικών Γραφείων.

Η μεταβίβαση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, πραγματοποιείται δυνάμει μιας Συμβολαιογραφικής πράξης.

Οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαχείριση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης εκτός των άλλων και της διαδικασίας των γονικών παροχών που αφορούν ελληνικές ιδιοκτησίες, μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός πληρεξουσίου σε έναν εξειδικευμένο Έλληνα δικηγόρο, όπως εμείς.

Νομική Επικαιρότητα