Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Αν έχετε ήδη αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα είναι σημαντικό το να καταχωρήσετε τα ακίνητα περιουσιακά σας στοιχεία στο Κτηματολόγιο μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό περιθώριο. Σταδιακά όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια πρέπει να δηλωθούν και να καταχωρηθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς υπάρχουν περισσότερες από 150 εδαφικές περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες απαιτείται καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Κάθε χρόνο εντάσσονται στη διαδικασία της καταχώρησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο περισσότερες εδαφικές περιφέρειες και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να δηλώσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία εγκαίρως, προκειμένου να προστατέψετε το δικαίωμα κυριότητάς σας, καθώς αν παραμελήσετε τη δήλωση, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μέχρι και απώλεια των δικαιωμάτων σας στα περιουσιακά σας στοιχεία.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν χάσετε την προθεσμία για την αρχική εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ο Ελληνικός Νόμος ορίζει ένα όριο 8 ετών (για τους κατοίκους του εξωτερικού) το οποίο αρχίζει από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του κάθε κατά τόπο αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, μέσα στο οποίο οφείλετε να υποβάλλετε μία αγωγή για να δηλώσετε ορθά τα περιουσιακά σας στοιχεία και να διασφαλίσετε το δικαίωμα ιδιοκτησίας σας. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας των 8 ετών για την υποβολή της αγωγής, ενδέχεται να επέλθουν σημαντικές συνέπειες στο δικαίωμα της κυριότητάς σας, καθώς το ακίνητο περιουσιακό σας στοιχείο μπορεί να περιέλθει είτε στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο άτομο εκείνο στο οποίο η περιουσία σας λανθασμένα φαίνεται καταχωρημένη στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία καταχώρησης της ακίνητης περιουσίας σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και για τις προθεσμίες που αφορούν την εδαφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, προβαίνοντας σε μία ορθή καταχώρηση, να διασφαλίσετε το δικαίωμα κυριότητάς σας.

    Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, προβαίνοντας σε μία ορθή καταχώρηση, να διασφαλίσετε το δικαίωμα κυριότητάς σας.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα