Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Εξαιτίας της πολύχρονης εμπειρίας μας στο Ελληνικό Κληρονομικό Δίκαιο, μπορούμε να σας παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες ώστε να διεκδικήσετε την ελληνική κληρονομιά σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Περισσότερα

Φορολογία Κληρονομιάς στην Ελλάδα

Ως ένα δικηγορικό γραφείο δραστηριοποιούμενο κατά βάση στο ελληνικό έδαφος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις νομικές ανάγκες σας αναφορικά με την φορολογία της κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Σύνταξη Διαθήκης και Προσβολή του Κύρους Διαθήκης στην Ελλάδα

Αν δεν εκτελέσετε μία διαθήκη συντεταγμένη κατά τον τύπο του ελληνικού δικαίου και, αν μία διαθήκη δε βρεθεί, τα περιουσιακά σας στοιχεία θα διανεμηθούν κατ’ ιδανικά μερίδια σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Περισσότερα

Ελληνική Υπηκοότητα / Ελληνικό Διαβατήριο

Το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε την Ελληνική Υπηκοότητα ( Ιθαγένεια Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το Ελληνικό Διαβατήριο (Διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η κτήση ελληνικής Υπηκοότητας και ελληνικού διαβατηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορεί να σας εξασφαλίσει ελευθερία εγκατάστασης και κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα

Δωρεές-Γονικές παροχές στην Ελλάδα

Η διαχείριση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, όπου η γονική παροχή περιλαμβάνει ακίνητη περιουσία, εφαρμόζεται μέσω της εκτέλεσης μιας συμβολαιογραφικής πράξης από αμφότερους τον γονέα- πάροχο και το τέκνο-λήπτη και των μεταγενέστερων εγγραφών αυτής στα αρχεία των κατά τόπο αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή/ και Κτηματολογικών Γραφείων.

Περισσότερα

Διαζύγιο στην Ελλάδα

Αν βιώνετε τη διαδικασία ενός διαζυγίου στην Ελλάδα οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να σας βοηθήσουν στο να διευθετήσετε οριστικά το θέμα. Ειδικότερα, σας παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες του διαζυγίου στην Ελλάδα σε ό, τι αφορά οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με το διαζύγιο.

Περισσότερα

Ελληνική Ιδιοκτησία - Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι πεπειραμένοι δικηγόροι μας μπορούν να σας βοηθήσουν στις σχετικές με τις μεταβιβάσεις ακινήτων νομικές διαδικασίες που απαιτούνται και συγκεκριμένα στην έρευνα τίτλου ή/και βαρών, στη σύνταξη των συμβολαίων αγοράς και πώλησης, στην εξασφάλιση των απαιτούμενων για την αγορά και την πώληση πιστοποιητικών, στην υπογραφή των συμβολαίων, στη μεταγραφή τους στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και γενικότερα να σας εκπροσωπήσουν ως πληρεξούσιοί σας δικηγόροι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της αγοράς ή της πώλησης που σας ενδιαφέρει χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική σας παρουσία καθώς όλες οι ανωτέρω, σχετικές με την ελληνική ακίνητη περιουσία διαδικασίες, μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω ενός ειδικού πληρεξουσίου σε εμάς.

Περισσότερα

Ελληνική Χρυσή Visa

Χάρη στην Χρυσή (Ελληνική) Visa, έχετε την ευκαιρία να συνδεθείτε με μία από τις ομορφότερες χώρες της Ευρώπης, την Ελλάδα.

Περισσότερα

Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Αν έχετε ήδη αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα είναι σημαντικό το να καταχωρήσετε τα ακίνητα περιουσιακά σας στοιχεία στο Κτηματολόγιο μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό περιθώριο.

Περισσότερα

Αποπληρωμή Χρέους

Το δικηγορική μας γραφείο εξειδικεύεται στην είσπραξη απαιτήσεων για περισσότερα από 10 χρόνια και είναι σε θέση να σας συνδράμει στην προσπάθειά σας να επιτύχεται την είσπραξη των χρημάτων σας. Η επιτυχής είσπραξη χρέους στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως αυτούς της φερεγγυότητας των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων τους.

Περισσότερα

Νομική Επικαιρότητα